Chcete vést svůj podnik k prosperitě?


Náš vzdělávací program vám s tím pomůže. Možná se vám totiž stává, že se až příliš soustředíte na detaily a pro samé stromy nevidíte les - tedy celkový kontext a souvislosti, správný směr a smysl vaší práce a života.

Díky našemu programu se můžete lépe vyznat v situaci, kde se denně nalézáte a která se tak rychle mění… Pracujeme s nástroji a metodami, které vám umožní mít přehled.

 

ŽIVÝ BYZNYS - DYNAMIKA SKUPINY
vzdělávací program pro restart firemního týmu

 

Rodinné konstelace

 

Přínosem ŽIVÉHO BYZNYSU je dosažení změn ve firemních procesech a zvýšení produktivity. Jde o citlivou individuální a skupinovou práci s cílem maximálního prospěchu pro všechny zúčastněné. Působíme na kolektiv pracovníků v prostředí firmy tak, aby došlo k jejich uvolnění, získání nadhledu a žádoucí změně v jejich jednání. Říkáme, že to jde i jinak než obvykle a dáváme prostor k tvořivému myšlení a k opuštění nefunkčních myšlenkových schémat.

Program není založený na akademických teoriích. Je nabitý tím nejlepším a nejdůležitějším, s čím jsme se za léta praxe potkali. Nabízíme vám cenné zkušenosti získané od expertů v různých oborech, jejichž poznání pomáhá mnoha lidem v praxi.

Dostanete od nás jen takové know-how, které vám skutečně pomůže vydělat a stát se úspěšnějšími!

 

 

Tajemství impulsů - 8 klíčů k vlastnímu úspěchu

 

 • Firemní gen - poslání, vize, hodnoty, strategie

 • Orientace na pohyb „správným směrem“

 • Princip rezonance a autenticity

 • Cesta krále - zodpovědnost tvůrce, vědomí své role, aktivně vedená firma

 • Umění jít s proudem - méně je více, svět se o mě stará, synchronicita

 • Otevřený prostor a organický management

 • Síla spolupráce - skupinová inteligence, sdílení, inspirace

 • Přítomný okamžik

Metody práce

V programu využíváme principy brainstormingu, stínování, individuálního koučinku, modelových situací (sociogramů), NLP, systemických modelů a cvičení, meditace.

 

Nejčastější témata skupinové i individuální práce
 • Tvorba firemního genu (poslání, vize, hodnoty, strategie) a nalezení tzv. úzkých míst
 • Koncept rolí a vazeb mezi pracovníky na všech úrovních
 • Zaměření pozornosti od problému k řešení
 • Metoda dobrého výsledku a výhody jejího použití v praxi
 • Cesta změny - motivace a zdroje vnitřní síly
 • Vedení (leadership) a autorita
 • Proaktivní a královský přístup
 • Od oběti k tvůrci
 • Komunikace a asertivita
 • Synergie ve spolupráci
 • Synchronizace nových procesů do fungování firmy i pracovního výkonu jednotlivců

 

Jak na to
V úvodních setkáních s majitelem firmy získáváme konkrétní představu o cíli a smyslu naší spolupráce (co se má stát, aktuální dění a souvislosti) a rovněž všechny podklady potřebné k realizaci.
 
Společně také definujeme dobrý výsledek (konkrétní obraz reality = stav, kterého chceme dosáhnout) a gen firmy (vize, poslání, hodnoty strategie).

V dalších týdnech probíhá skupinová práce s vybranými pracovníky formou pracovních workshopů (interaktivní výklad, praktická cvičení, situační supervize, synergická spolutvorba, openspace). Současně probíhají průběžné individuální setkání s majitelem firmy na téma rozvoje osobnosti = cesta krále.

 

 

O programu Přínosy Lektoři Podrobnosti
 

Co vám a vaší firmě ŽIVÝ BYZNYS přinese?

 • Vyšší úspěšnost při jednání s klienty / dodavateli (efektivní práce s dobrým výsledkem)
 • Zvýšení stability a konkurenceschopnosti firmy
 • Vyjasnění kompetencí a stanovení priorit
 • Uvolnění od dřívějšího tlaku a nižší míra chybovosti
 • Znalost potřeb vaší firmy a svých pracovníků
 • Dodání odvahy pro uskutečnění zásadních kroků
 • Změnou vás provede někdo se zkušeností
 • Větší informovanost a tudíž i menší chybovost
 • Objektivní nadhled a intezivní podpora na cestě za firemním rozkvětem
 • Fungující týmová spolupráce a mezilidské vztahy napříč firmou
 • Vyšší úspěšnost při jednání s klienty / dodavateli (efektivní práce s dobrým výsledkem)

 

Zkušenosti klientů - reference

 

Celý rozhovor s tímto zajímavým člověkem

           

5 tipů, jak si polepšit

aneb vaše situace z našeho úhlu pohledu:

 1. Vy, vaše firma a tým, víte sami lépe, co potřebujete - jen je třeba si to uvědomit
 2. Pomůžeme vám s tím. Jsme vaší prodlouženou rukou, dalšíma očima a ušima
 3. To, že nějaké cesty neznáte, ještě neznamená, že neexistují
 4. Chcete-li něco změnit, dělejte to jinak
 5. Lidé se chtějí zapojit, když je zajímá téma. Dělejte to tak, aby sami chtěli

 

                                                                       

 

O programu Přínosy Lektoři Podrobnosti
 

Proč to děláme? Příběhy autorů...

O lektorech

 

Radim Věntus: Před 7 lety jsem absolvoval výcvik pro psychology, lektory a kouče. V dalších ročnících jsem asistoval a vedl praktickou část výcviku. V průběhu této "praktické univerzity" jsem začal dělat semináře, další tréninková praktika a také strategické poradenství. Tyto zkušenosti mě přivedly k sestavení vlastního programu pro firemní týmy a jeho testování v praxi. Více zde...
       

Radim Věntus / radimventus@canvelo.cz / 725 020 757                                                                                                                            

 

Poděkování patří Blance Kostřicové, která byla u zrodu Živého byznysu.

 

 

 

O programu Přínosy Lektoři Podrobnosti
 

Jak to probíhá - detaily a podrobnosti

 

Cyklus 10 celodenních programů v čase 10:00 - 17:00

Individuální práce s majitelem firmy (den 1-3)

 1. Převzetí zadání

V úvodu naší spolupráce nás majitel firmy seznámí se svou představou o cíli a smyslu zakázky (co se má stát, aktuální dění a souvislosti) a předá nám rovněž všechny podklady potřebné k realizaci. Upřesní dále všechny procesy, filozofii, role apod., které jsou podle jejich názoru potřeba do systému firmy implementovat. Doporučujeme provést analýzu příležitostí a rizik realizace celé zakázky (SWOT).

 1. Dobrý výsledek

Společně s majitelem firmy zformujeme obraz cílového stavu, kterého chceme dosáhnout. Dále se podíváme na to, jak v praxi poznáme, že jsme dobrého výsledku dosáhli. Zároveň je vhodné definovat, co nebo koho tento dobrý výsledek ovlivní a co nebo koho už ne. Je třeba jej stanovit naprosto konkrétně a v realistických aspektech – konkrétní stavy, situace a kontexty, týkající se lidí, procesů a prostředí tzn. celého světa firmy.

 1. Gen firmy

Tento kód působí jako informační páteř a synchronizuje dění ve firmě na všech úrovních. Jde o otisk osobnosti vlastníka, který jej definuje jako nejvyšší formu uplatnění svého vlivu. Vědomě tak přejímá vládu (a zodpovědnost) nad působením firmy jako celku. Celý proces tvorby firemního genu je intenzivně spojen s rozvojem osobnosti majitele. Tady můžeme pomoci svou podporou v roli průvodců.

           Gen firmy tvoří vize, poslání, hodnoty a strategie.

 

Průběžná individuální setkání s majitelem:

Operativní schůzky:

1-2x týdně budou po dobu celého programu probíhat operativní schůzky s majitelem. Budeme konzultovat průběh zakázky, další kroky apod. Společná diskuse bude vzájemnou inspirací a zároveň zpětnou vazbou pro obě strany.        

Rozvoj osobnosti – cesta krále

Jedná se o průběžnou individuální práci s majitelem ve smyslu rozvoje jeho osobnosti na tzv. „cestě krále“. Král se "nesnaží", ale nechává "dít se" a sám přispívá pouze svoji přítomností k vytvoření vhodných a efektivních struktur kolem sebe. K tomu je třeba pochopit souvislosti, systemické zákony a hierarchická pravidla fungování celého firemního systému. Král v sobě slučuje mužský a ženský princip a využívá této synergie k vnitřní síle a harmonii. Budeme pracovat formou individuálního koučinku, pravidelných setkání a samostudia doporučené literatury.

 

Práce se skupinou pracovníků (den 4 - 10)

 1. Seznámení

V úvodu práce se skupinou pracovníků proběhne společná seznamovací schůzka. Zde si nejdříve vzájemně sdělíme svá očekávání, které s realizací zakázky souvisí. Poté seznámíme kolektiv pracovníků s obrazem dobrého výsledku a během společné diskuse doladíme případné připomínky druhé strany. Pomocí principů modelové analogie (např. konstelačním cvičením) budeme usilovat o pochopení a individuální ztotožnění se s dobrým výsledkem této zakázky u všech zúčastněných.

 1. Workshop

První společný workshop se ponese v duchu „spolutvorby“ firemního genu a nalezení tzv. úzkých míst. Skupině představíme gen firmy definovaný majitelem. Budeme s lidmi komunikovat míru jejich pochopení a ztotožnění se s uvedenými principy a filozofií.

Téma „úzkého hrdla“ nám pomůže společně definovat problematická místa, důvody jejich existence i návrhy přechodných řešení s vidinou dlouhodobého cíle zefektivnění všech procesů.

 1. Workshop

Druhý workshop bude zaměřen na koncept jednotlivých rolí a vzájemných vazeb mezi pracovníky na různých úrovních. K tomu využijeme metody situačního modelu (sociogram), která umožňuje zmapovat nastavení a podvědomé tendence jak jednotlivců, tak v i týmu jako celku. Zároveň se tím startuje emoční základ pro následnou akceleraci týmového ducha. Téma dále rozebereme podrobně v rámci moderované diskuse - využitím metody brainstormingu, připomínek i sdělení individuálních potřeb ze strany pracovníků.

7.- 10. Workshop

Další 4 společné workshopy budou cíleně směřovat k synchronizaci nových nastavení a procesů do fungování celé firmy a do pracovního výkonu jednotlivých pracovníků. Budeme pracovat formou individuálních a skupinových cvičení, praktických nácviků modelových situací, skupinového sdílení a individuální podpory. Počet workshopů se odvíjí od míry pochopení a schopnosti začlenění nových pracovních návyků do reálného života každého účastníka.

 

Průběžná individuální práce s pracovníky

Individuální koučink / supervize je určen těm pracovníkům, kteří vidí ve svém dalším seberozvoji přidanou hodnotu. V praxi to vypadá tak, že koučovanému jednoduše pokládáme otázky a směrujeme jeho pozornost k určitým tématům. Uvědomění si toho, co jak dělá a jak o tom přemýšlí, ukazuje pracovníkovi široký potenciál pro rozvoj. Na řešení problematických situací si přichází koučovaný sám, kouč mu ukazuje pouze cestu. Pracovníci získají doporučení dalších praktik a literatury pro vlastní samostudium.

 

Doplňkové doporučení pro individuální práci

Stínování

Tato metoda práce v praxi znamená, že strávíme určitý čas v rámci pracovního dne individuálně s každým pracovníkem ze skupiny a sledujeme jeho pracovní činnosti, jednání, rozhodování, vedení porady, obchodní jednání aj. V určený čas pak poskytneme pracovníkům zpětnou vazbu (analýzu, doporučení) s cílem odstranit překážky na cestě k jejich plnému potenciálu. Tato metoda je doprovodná a je vhodné ji začlenit do pracovního procesu v průběhu programu.

 

Rytmus a časový rozvrh

Pro optimální průběh a účinnost programu je prospěšný týdenní rytmus práce. V dopolední části dne (9:30 – 13:00) probíhá skupinová práce formou pracovního workshopu (interaktivní výklad, praktická cvičení, situační supervize, synergická spolutvorba, openspace). V odpolední části 14:00 – 17:00 věnujeme pozornost jednotlivým pracovníkům formou individuální supervize.

 

Vyhodnocení

Průběžný report je zajištěn intenzivním kontaktem s vedením firmy a dílčí zprávou z každého pracovního dne. Program také zahrnuje zpětnou vazbu všech účastníků formou interaktivního dotazníku, výstupem je kontextové vyhodnocení s dílčí statistikou a následnými doporučeními.